Frühere Song-Dynastie

Die Frühere Song-Dynastie, auch Liu-Song-Dynastie (chinesisch 劉宋 / 刘宋, Pinyin liú sòng) genannt, war eine Epoche des chinesischen Kaiserreichs, die von 420 bis 479 dauerte.

Die Song-Dynastie fiel in die Zeit der Teilung Chinas in einen Süd- und einen Nordteil nach dem Ende der Jin-Dynastie; man spricht auch von der Zeit der Nord- und Süd-Dynastien (420–581). Dabei bildete die Song-Dynastie die erste der südlichen Dynastien, sie wurde von der Qi-Dynastie (479–502) abgelöst.

Im Norden war sie mit der Nördlichen Wei-Dynastie konfrontiert, die von den nomadischen Tuoba gegründet worden war. Die Nordgrenze der Qi-Dynastie verlief dabei rund 100 km südlich des Huang He.

Herrscher

Herrscher der Früheren Song-Dynastie (420-479)
Shi HaoTempelnameFamilienname und VornamenRegierungszeitÄranamen und ihre jeweilige Zeitspanne
Konvention: Liu oder Nan „Song“ + Postumer Name + „di“. „Song Wudi“ bezieht sich auf Liu Yu.
Wu (, )Gaozu, 高祖Liu Yu (劉裕, liú yù)420-422Yongchu (永初 yǒng chū) 420–422
Shao, (少, shaò) Liu Yifu (劉義符, liú yì fú)423-424Jingping (景平, jǐng píng) 423–424
Wen (, Wén)Taizu (太祖) oder Zhongzong (中宗)Liu Yilong (劉義隆, liú yì lóng)424-452Yuanjia (元嘉, yuán jiā) 424–452
Yuanxiong, 元兇 Liu Shao (劉劭, liú shào)452–454Taichu (太初, taì chū) 452–454
Xiaowu, ch.孝武, py. xiaò wǔShizu (世祖)Liu Jun (劉駿, liú jùn)454–464Xiaojian (孝建, xiaō jiàn) 454–456

Daming (大明, dà míng) 457–464

(Qian) Fei (前廢, qián feì) Liu Ziye (劉子業, liú zǐ yè)465Yongguang (永光, yǒng guāng) 465

Jinghe (景和, jǐng hé) 465

Ming (, Míng)Taizong (太宗)Liu Yu (劉彧, liú yù)465-472Taishi (泰始, taì shǐ) 465-471

Taiyu (泰豫, taì yù) 472

(Hou) Fei, (後廢, hoù feì) oder Cangwu Wang (蒼梧王, cāng wú wáng) Liu Yu (劉昱, liú yù)473-477Yuanhui (元徽, yuán huī) 473-477
Shun (順, shùn) Liu Zhun (劉準, liú zhǔn)477-479Shengming (昇明, shēng míng) 477-479

Siehe auch

Weblinks

Commons: Frühere Song-Dynastie – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien